<<آگهي فراخوان عمومي معاونت پيشگيري بهزيستي استان مازندران>>

اداره کل بهزيستي استان مازندران در نظر دارد بمنظور تحقق اصل 44 قانون اساسي و احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبني بر واگذاري امور و کاهش تصدي گري دولت و بهره گيري از توانمنديهاي بخش غير دولتي به استناد ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،نسبت به صدور مجوز تاسيس تعدادي <<مراکز و موسسات غير دولتي >>در مناطق تعيين شده در جدول ذيل اقدام نمايد.

بدينوسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند و واجد شرايط دعوت مي شود براي آگاهي از شرايط و ضوابط  عمومي و اختصاصي و ارائه درخواست و مدارک از روز دوشنبه مورخ 94/4/01 لغايت 94/4/31 به اداره بهزيستي شهرستان محل در خواست ،مراجعه نمايند.

بديهي است سازمان در پذيرش يا رد درخواستها برابر دستورالعمل ها و مقررات سازمان مختار ميباشد،ضمنا هرگونه پرداخت يارانه فعاليت منوط به تامين و تعيين رديف اعتباري از سوي سازمان بهزيستي کشور مي باشد.

شهرستان مشاوره تخصصی مشاوره عمومی مرکز سلامت روان محلی دفتر مشاوره مرکز درمان و بازتوانی معتادین سرپایی مرکز اجتماع درمان مدارTC
کلاردشت 1 1 1 1 1 1

نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

اوقات شرعی