<<آگهی فراخوان عمومی معاونت مشارکت بهزیستی استان مازندران>>

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد بمنظور تحقق اصل 44 قانون اساسی و احکام قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری امور و کاهش تصدی گری دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیر دولتی به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،نسبت به صدور مجوز تاسیس تعدادی <<مراکز و موسسات غیر دولتی >>در مناطق تعیین شده در جدول ذیل اقدام نماید.

بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند و واجد شرایط دعوت می شود برای آگاهی از شرایط و ضوابط  عمومی و اختصاصی و ارائه درخواست و مدارک از روز دوشنبه مورخ 1/4/94 لغایت 31/4/94 به اداره بهزیستی شهرستان محل در خواست ،مراجعه نمایند.

بدیهی است سازمان در پذیرش یا رد درخواستها برابر دستورالعمل ها و مقررات سازمان مختار میباشد،ضمنا هرگونه پرداخت یارانه فعالیت منوط به تامین و تعیین ردیف اعتباری از سوی سازمان بهزیستی کشور می باشد.

شهرستان مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی شهری مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی شهری موسسه خیریه و غیرانتفاعی عام المنفعه
کلاردشت 1 1 بدون محدودیت در تمامی شهرستانهای استان

نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

اوقات شرعی